Storno podmínky

Vratky uhrazených poplatků, odhlášky

 1. Odhlášení z PT musí být provedeno písemnou formou, a to elektronicky na adresu muller@starezsport.cz, přičemž na odhlášení z PT v ústní formě a na jiné ústně předané informace se nebere zřetel.
 2. Při řešení vratky účastnického poplatku na PT se bude postupovat podle následujících odstavců, a to podle termínu provedení odhlášení z PT, přičemž za termín odhlášení z PT se považuje den, kdy dodavateli bylo doručeno oznámení o odhlášení z PT ve formě dle odst. 1.
 3. Při odhlášení přihlášeného žáka z PT v termínu nejpozději do 13. 6. 2021 včetně:
  1. Bez storno poplatku, dodavatel vrátí 100 % částky účastnického poplatku žáka.
  2. Uvolněné místo bude znovu nabídnuto veřejnosti.
 4. Při odhlášení přihlášeného žáka z PT v období 14. 6. 2021 – 27. 6. 2021 včetně:
  1. Storno poplatek činí 300 Kč za žáka a týdenní turnus. Storno poplatek zahrnuje režijní náklady dodavatele a je tudíž příjmem dodavatele. Dodavatel vrátí zbývající poměrnou část účastnického poplatku žáka,
  2. Uvolněné místo bude znovu nabídnuto veřejnosti.
 5. Při odhlášení přihlášeného žáka z PT v období od 28. 6. 2021 a později, nejpozději však jeden (1) pracovní den před zahájením PT, nebo v případě, kdy přihlášený žák nenastoupí na PT bez předcházejícího odhlášení:
  1. Storno poplatek činí 1 700 Kč
 6. V případě předčasného ukončení účasti žáka na PT:
  1. Ze zdravotních důvodů, a to z podnětu zákonného zástupce žáka na základě písemného potvrzení ošetřujícího lékaře žáka, nebo z podnětu hlavního vedoucího PT na základě jeho písemného stvrzení zdravotních obtíží žáka bez nutnosti písemného potvrzení lékaře:
   1. Dodavatel vrátí poměrnou část uhrazeného účastnického poplatku ve výši 250 Kč za každý den neúčasti žáka na PT ode dne následujícího po dni odhlášení žáka z PT.
  2. Z jiných než zdravotních důvodů:
   1. Uhrazený účastnický poplatek žáka se nevrací, a to ani částečně,
   2. Uhrazený poplatek nelze přesunout na úhradu jiného PT nebo jiného tábora.
 7. V případě nekonání PT v důsledku opatření orgánů veřejné moci v souvislosti s bojem proti šíření onemocnění COVID-19 dodavatel vrátí 100 % částky účastnického poplatku žáka.
 8. V případě, že žák, který se má zúčastnit PT, bude shledán COVID-19 pozitivním před zahájením PT tak, že se nebude moci PT osobně zúčastnit, dodavatel vrátí 100 % částky účastnického poplatku žáka na základě obdrženého lékařského či jiného oficiálního potvrzení o tom, že žák je COVID-19 pozitivní a nemůže se proto PT zúčastnit.
 9. Dodavatel může ve zcela mimořádných případech (např. žák nezvládá fyzickou zátěž PT, žák svým chováním narušuje hladký průběh PT apod.) rozhodnout o ukončení účasti žáka na PT, přičemž vrácení účastnického poplatku žáka na PT by bylo řešeno obdobně dle odstavce 6.1.  Takové rozhodnutí o ukončení účasti žáka na PT je plně na posouzení dodavatele a v jeho plné pravomoci.

 uvedené částky jsou vč. DPH

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací